Delen

PERSONEN VAN SURINAAMSE AFKOMST (PSA)

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid om hun PSA-status te activeren.

Een PSA gerechtigde (artikel 2 Wet PSA, S.B. 2014 no.8) is iedere persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die:

1.   In Suriname geboren is, met uitzondering van hen wier ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenlandse dienst of voor studie of enige nadere zaak tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die persoon;

2.   Niet in Suriname geboren is, maar ten minste één ouder heeft op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is;

3.   Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één grootouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is.

Gezinsleden:

·         De PSA gerechtigde die zijn/haar status activeert, kan een “PSA document voor gezinsleden” aanvragen voor zijn/haar wettige partner (Surinaams BW) indien deze zelf geen recht heeft op de status en/of voor elk van zijn/haar minderjarige (pleeg)kinderen die tot het gezin van de PSA behoren.

·         Een minderjarige kan recht hebben op de PSA-status ingevolge de Wet PSA, terwijl de ouder/voogd dit recht zelf niet heeft. De ouder/voogd kan dan op basis van artikel 5 lid 5 van de Wet PSA als wettelijke vertegenwoordiger de PSA status voor de minderjarige activeren. Daarbij kan hij/zij, indien behorende tot het gezin waarvan de minderjarige deel van uitmaakt, zelf ook het PSA document voor gezinsleden aanvragen.

Hoewel het recht op de PSA-status veel mensen toekomt, is het aannemen van de status vrij. De activering van de PSA status kan aangevraagd worden via de website.

 

Om het PSA document te kunnen aanvragen zult u het aanvraagformulierdienen in te vullen en in te zenden, met de bijgevoegde vereiste documenten/bewijzen. Uw aanvraag kan niet op een andere manier worden ingediend.

 

Ter voorbereiding van uw aanvraag moet u de volgende documenten verzamelen:

1.       Een recente, niet gebruikte, zwart-wit pasfoto (dezelfde kwaliteit als v/e paspoort);

2.       De vereiste documenten/bewijsstukken die voor uw persoonlijke aanvraag van toepassing zijn.

Het aantal documenten/bewijsstukken kan variëren van minimaal 2 tot maximaal 8. Het kan dus van persoon tot persoon verschillen. Dit is geheel afhankelijk van het antwoord op vragen zoals: Bent u zelf PSA gerechtigde; ontleent u het recht aan een PSA; bent u gehuwd of niet; betreft het een minderjarige.

Nadat u uw aanvraag heeft ingezonden, zal het niet mogelijk zijn om achteraf een document in te zenden. 

Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen. In dat geval zult u gevraagd worden om een geheel nieuwe aanvraag in te zenden.

*Let er op dat bij het uploaden uw foto een jpg, png, gif, tiff of pdf bestand is.

 

Voor het PSA document betaalt u aan leges:

·          Jonger dan 18 jaar € 50,00;

·          Vanaf 18 jaar € 100,00;

·          Verlenging van het PSA document € 50,00, respectievelijk € 100,00;

·          Dezelfde bedragen voor vervanging van een in ongerede geraakt PSA document.

 

De afhandeling van uw PSA aanvraag kan ongeveer een maand in beslag nemen. Daarna zal er contact met u worden opgenomen door de instantie of de diplomatieke/consulaire missie van de Republiek Suriname in uw regio i.v.m. de afgifte/bezorging van uw PSA document.

Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met name de Onderdirecteur Consulaire Zaken. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure.

Een persoon met een geldig PSA document heeft de volgende voordelen:

·          U heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist;

·          U mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien;

·          U heeft de mogelijkheid binnen 6 maanden of bij verlenging van verblijf binnen 12 maanden zich in te schrijven als ingezetene.

Een persoon met een PSA status kan het recht op de PSA status verliezen indien betrokkene:

1.       zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten tegen de veiligheid en waardigheid van de staat Suriname of misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme, mensenhandel en/of slavernij;

2.       Veroordeeld is voor handelingen krachtens artikel 149, 169, 170,175 t/m 178,183 en 184 van het Wetboek van Strafrecht;

3.       Actief is in de Militaire dienst van een land dat in staat van oorlog is met Suriname/ gewapend conflict heeft met Suriname;

4.       Werkzaamheden c.q. activiteiten verricht voor de nationale veiligheidsdiensten en/of geheime diensten van welk land dan ook ter wereld.

Ook van rechtswege kan een persoon de PSA status kwijtraken op basis van artikel 10 van de Wet PSA.

Voor invulling van het aanvraagformulier gaat u naar: https://psa.gov.sr/