Over het SIO

Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) is in 1997 bij wet ingesteld als overlegorgaan van de Nederlandse regering namens de Surinaamse doelgroep in Nederland. Vanaf de oprichting in 1985 heeft het SIO al de status van gesprekspartner van de regering om gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aspecten van het regeringsbeleid dat het belang raakt van in Nederland wonende personen van Surinaamse afkomst. In de jaren negentig wordt het welzijnsbeleid hervormd. De grote Surinaamse landelijke welzijnsstichtingen worden afgeschaft en het SIO groeit uit in haar rol als landelijke belangenbehartiger. Deze ontwikkelingen zien we ook bij de andere etnische doelgroepen van het Nederlandse minderhedenbeleid. Ook de Antillianen, Molukkers, Turken, Marokkanen, Zuid Europeanen en de Vluchtelingen krijgen hun inspraakorgaan.

De wet van 1997, Wet Overleg Minderheden(WOM), zet het ‘gevraagd en ongevraagd advies’ om in een gestructureerd overleg met de coördinerende minister voor het minderhedenbeleid. Dit overleg heet het LOM – landelijk Overleg Minderheden en vindt minimaal drie keer per jaar plaats. Tegelijkertijd stelt de wet ook eisen aan het SIO. In het bestuur moeten ouderen, jongeren en vrouwen vertegenwoordigd zijn en het SIO moet representatief zijn voor de Surinaamse doelgroep in Nederland. De overheid toets eens in de vijf jaar of wij aan deze eisen voldoen. Dit is momenteel het geval, blijkt uit het onderzoek dat in de zomer van 2011 is gedaan.

Er is echter nog een belangrijke eis die de wet ons oplegt. Het SIO moet met alle activiteiten voor de Surinaamse achterban, vier belangrijke functies uitoefenen.

  • De antenne of signaleringsfunctie
  • De kwaliteitsfunctie
  • De draagvlakfunctie
  • De kanaliseringsfunctie

Onze activiteiten worden jaarlijks in een werkplan ter goedkeuring voorgelegd aan het coördinerende ministerie voor het minderhedenbeleid. De huidige coördinerende minister is Gert Leers(CDA), verantwoordelijk voor de portefeuille immigratie, integratie en asiel. Meer over de WOM en het LOM leest u op http://www.minderheden.org

Wat doet SIO

Met de vier hier boven genoemde functies die we uitoefenen is het SIO knooppunt van informatie en expertise en intermediair tussen de Surinaamse bevolking in Nederland en de Nederlandse regering. Om tot effectieve beleidsbeïnvloeding te kunnen komen geven wij u hier een beeld van onze werkzaamheden.

  • SIO onderhoudt contacten met Surinaamse doelgroepen zoals vrouwen, jongeren en ouderen; verder met religieuze groeperingen, groepen uit de culturele, kunst – en sportsector en met het welzijnswerk bestaande uit eerstelijns – en zelforganisaties uit het hele land;
  • Deze consultatie en daarop volgende advisering aan de regering omvat de positie van de Surinamers op terreinen van het maatschappelijke leven zoals werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, welzijn, gezondheidszorg, veiligheid, ouderenbeleid, discriminatie, rechtspositie, enz.;
  • Het SIO organiseert bijeenkomsten over actuele beleidsthema’s en vraagstukken die relevant zijn voor de Surinaamse gemeenschap en daarin te onderscheiden bevolkingsgroepen en doelgroepen. Denk aan de AOW-problematiek, schooluitval, tienerzwangerschappen, homoseksualiteit en suïcide;
  • Met onze kennis en expertise van het veld geven wij voorlichting en verstrekken wij informatie aan overheden, professionele instellingen, zelforganisaties, het bedrijfsleven en aan individuele personen zoals studenten, professionals in de hulpverlening en zorg.
  • In samenwerking met externe partners projecten uitvoeren op terreinen van arbeid, zorg, welzijn en andere voor de Surinaamse doelgroepen relevante terreinen en onderwerpen;
  • Door het intensieve personenverkeer tussen Suriname en Nederland opereert het SIO ook op thema’s als de drugscontroles op Schiphol, de Toescheidingsovereenkomst en nieuw is de ontwikkeling van een diasporabeleid van de Surinaamse regering.

 

Jaarverslag 2010