Delen

Nog veel Surinaamse tienermoeders.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) blijft het geboortecijfer onder Surinaamse tieners hoog. Waar dit fenomeen bij andere bevolkingsgroepen fors daalt blijft het in de Surinaamse en in de Antilliaanse gemeenschap vrij hoog en komt alleenstaand moederschap veel voor. In 2011 zijn er ongeveer vijfhonderd kinderen geboren bij Surinaamse en Antilliaanse tienermoeders. In Nederland schommelt het geboortecijfer van autochtone tienermeisjes rond de vier per duizend. Onder Turkse en Marokkaanse meisjes is het geboortecijfer de afgelopen jaren flink gedaald, tot het niveau van autochtone meisjes. Met de steden Rotterdam en Den Haag telt de provincie  Zuid-Holland, de meeste jonge moeders. Daarna volgen Amsterdam en Almere. Deze gegevens van her CBS waren aanleiding voor het Surinaams Inspraak Orgaan om in Den Haag ( november 2011) en in Amsterdam (december 2011) een  ‘expertmeeting Surinaamse tienermoeders’ te organiseren.

Enige tijd geleden heeft het JSO in Den Haag, expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling een onderzoek gedaan naar het aantal jonge moeders. Hieruit blijkt dat de doelgroep jonge moeders net zo divers als de Nederlandse samenleving. Er zijn zowel allochtone als autochtone jonge moeders waarvan merkbaar meer van Surinaamse en Antilliaanse herkomst. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 18-19 jaar. Jonge moeders van 14-15 jaar oud zijn uitschieters. In 2006 deed de Rutgers Nisso Groep onderzoek naar de reden van jong moederschap bij  Antilliaanse, Surinaams Creoolse en de Chinezen doelgroep. Uit de bus kwam dat de meeste jonge moeders eigenlijk geen lange termijn doelen hebben voor hun leven.  Ze  zijn traditioneel in hun opvatting ten aanzien van seksualiteit en relaties. Ze geven toe aan seks omdat de jongeman het wil en om hem aan zich te binden. Seksuele voorlichting is meestal taboe en als dit al wordt gegeven dan wordt vooral de technische kant belicht. Ook cultuur specifieke kenmerken zoals de openheid waarmee over seksualiteit en anticonceptie gepraat kan worden, de waardering van het moederschap en de opvattingen over anticonceptie en abortus, leiden tot jong moederschap bij Surinaamse tieners.  Bij de Hindostaanse groep is de problematiek veelal complexer. Want niet alleen baart huisvesting bij deze groep grote zorgen vaak is er ook nog sprake van huiselijk geweld.

“Ook in Suriname hebben wij een scherp oog voor jonge tienermoeders; vooral als ze nog op school zitten “.  Dit zegt John Sandriman, directeur Jeugdzaken bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken Suriname, die op de expertmeeting in de Den Haag een van de inleiders was. Vroeger mocht de zwangere tiener niet meer op school verschijnen. In Suriname is daarom het Project Scholieren Moeders (PSM) ontwikkeld. Naast het coachen in het op een verantwoorde wijze ter hand nemen van het moederschap en het zo lang mogelijk uitstellen van vervolg zwangerschappen is een van de belangrijkste doelstelling van dit project, vorming, voorlichting, hulpverlening, begeleiding en het verwerven van een diploma. Verder is het project  belast met het verlenen van psychosociale hulp aan jonge moeders in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Anno 2012 dient de focus op tienermoeders niet alleen te liggen op het vroege moederschap, maar ook op verdieping van vervolgtrajecten zoals het onderwijs. Dit vergroot de kansen op arbeid waardoor de neven effecten worden geminimaliseerd of volledig weggenomen.